ODR - unijny system rozstrzygania sporów

Informujemy użytkowników naszego sklepu o istnieniu unijnego systemu rozstrzygania sporów drogą pozasądową ODR (Online Dispute Resolution)

 

https://prokonsumencki.pl/blog/zmiany-prawie-stycznia-2017-r-ustawa-o-pozasadowym-rozwiazywaniu-sporow-konsumenckich/ 

 

https://prokonsumencki.pl/blog/platforma-odr-czyli-nowe-obowiazki-sprzedawcow-internetowych/

 

 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem. Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Postępowanie w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów („postępowanie ADR”) (Alternative Dispute Resolution) – oznacza pozasądowe postępowanie w zakresie rozstrzygania sporów.

Podmiot ADR – oznacza każdy podmiot, bez względu na nadaną mu lub używaną w stosunku do niego nazwę, utworzony na stałe i oferujący rozstrzygnięcie sporu w ramach postępowania ADR, umieszczony w wykazie prowadzonym przez właściwy organ.

 

Dokument: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.  Innymi słowy przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców i konsumentów mających odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania ramach Unii Europejskiej.

Rozstrzyganie powyższych sporów odbywa się poprzez interwencję podmiotu ADR wpisanego do wykazu prowadzonego przez właściwy krajowy organ i obejmuje wykorzystanie platformy ODR. Co istotne strony muszą uzgodnić podmiot ADR, aby skarga mogła mu zostać przekazana, a w przypadku braku porozumienia między stronami lub niewskazania właściwego podmiotu ADR skarga nie będzie dalej rozpatrywana.

Warto także pamiętać, że udział podmiotu ADR przy rozwiązywaniu konkretnego sporu może być odpłatny.

 

 

 

 

 
« powrót
Copyright © 2009-2020 obuwie-zdrowotne.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość zaprojektował i wykonał Rafał Zajdel.